Chords


Similar Artists


Duthaich MhicAoidh Lyrics

Kathleen MacInnes

Mo mhallachd aig na caoraich mhr
Cit a bheil clann nan daoine cir
Dhealaich rium nuair bha mi g
Mus robh dthaich 'icaoidh na fsach?

Tha tr fichead bliadhna 's a tr
On dh'fhg mi dthaich 'icaoidh
Cait bheil gillean g mo chrdh'
'S na nonagan cho bidheach?

Shellar, tha thu nist nad uaigh
Gaoir nam bantrach na do chluais
Am milleadh rinn thu air an t-sluagh
Ron uiridh 'n d' fhuair thu d' ler dheth?

Chiad dhic chataibh, led chuid foill
'S led chuid cirdeis do na goill
Gum b' ann an iutharn' bha do thoill
Gum b' fherr Idas lmh rium

Bhan-dic chataibh, bheil thu ad dhth
Cit a bheil do ghnan sod?
An do chm iad thu bhon oillt 's bhon str
Tha an diugh am measg nan clraibh?

Mo mhallachd aig na caoraich mhr
Cit a bheil clann nan daoine cir
Dhealaich rium nuair bha mi g
Mus robh dthaich 'icaoidh na fsach?


2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us